Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 24 2017

tooshy
21:17
6876 b7db
...
tooshy
21:16
I am not happy. I am not unhappy. I am frozen somewhere in the middle that is so much worse. I am nowhere. Nothing is happening and I am getting more and more sad.
— Samantha Schutz
Reposted frommefir mefir viacupcakeofdarkness cupcakeofdarkness
tooshy
21:16
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viacupcakeofdarkness cupcakeofdarkness
tooshy
21:16
tooshy
21:13

Potrzebuję być doceniana, nawet za błahostki, bo przez większość czasu myślę, że jestem nic nie warta.

Reposted fromextract extract viabrystol brystol
tooshy
21:13
6455 ec09
Reposted fromchevre chevre viabrystol brystol
tooshy
21:12
(...) życie towarzyskie skończyło się wraz z piciem, bo okazało się, że było dodatkiem do alkoholu.
— Artur Andrus
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viabrystol brystol
21:12

December 04 2017

tooshy
12:50
tooshy
12:49
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
12:48
4918 eb66
tooshy
12:48
tooshy
12:46
Reposted frombluuu bluuu viabrystol brystol
tooshy
12:46

Potrzebuję być doceniana, nawet za błahostki, bo przez większość czasu myślę, że jestem nic nie warta.

Reposted fromextract extract viabrystol brystol
tooshy
12:46
7963 477b
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viabrystol brystol
tooshy
12:46
6455 ec09
Reposted fromchevre chevre viabrystol brystol

November 02 2017

tooshy
00:27
00:25
4195 8329

November 01 2017

23:56
23:56
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl